Důležité informace:

Od 25. 5. 2020 bude obnoven provoz Základní školy 8 h – 16 h. Těšíme se na vás:). VÁŽENÍ RODIČE, MÁTE POVINNOST VYJÁDŘIT ZÁJEM O DOCHÁZKU VAŠEHO DÍTĚTE DO ŠKOLY DO 11. 5. 2020. Sdělte prosím tuto informaci třídní učitelce.

 • při cestě do školy i ze školy musí mít děti i doprovod zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky a dodržovat odstupy 2 m od jiných osob
 • vchod do školy bude pro žáky otevřen v 7.45 h, ranní družina není poskytována – nařízení MŠMT
 • průběžný příchod žáků a plynulý přesun do tříd organizuje u vchodu pan školník, na chodbách paní vychovatelka nebo učitelka
 • vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
 • všichni žáci i zaměstnanci školy musí nosit ve společných prostorách roušky
 • každý žák musí mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
 • žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, k vyřazení žáka ze skupiny
 • vzdělávací a zájmové aktivity budou uskutečňovány v neměnných skupinách s max. počtem 15 žáků, ve třídě zachován rozestup 2 m, jeden žák v lavici
 • vzdělávání bude probíhat pravidelně, každý pracovní den
 • je zcela v kompetenci ředitele školy rozhodnout o tom, jaké vzdělávací a zájmové aktivity a v jakém rozsahu budou realizovány
 • škola vede evidenci o docházce, absence se však nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení
 • hodnocení – přednostně formativní
 • výuka tělesné výchovy a aktivity mimo školu nejsou možné
 • přestávky budeme trávit co nejvíce venku
 • co nejvíce času odpoledne budeme trávit venku, bohužel nemůžeme na školní zahradu, využívat tedy budeme „nádvoří“ – prostor před školou, jinam nesmíme
 • větrání bude probíhat každou hodinu po dobu 5 min
 • dezinfekce povrchů a předmětů, které používá více osob několikrát denně
 • úklid toalet a místností minimálně 1x denně
 • po příchodu, přezutí a převlečení si musí každý umýt mýdlem ruce, rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné, dezinfekce na ruce v každé třídě
 • po příchodu do třídy je možné sundat roušku a uložit ji do sáčku
 • nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do školky – školy vstoupit
 • školní stravování bude probíhat v běžné podobě, po skupinách, pokrmy bude vydávat personál, žáci si jídlo a pití nebudou samy nabírat, ani příbory
 • PŘI PRVNÍM VSTUPU DO ŠKOLY PŘEDKLÁDÁ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE ŽÁKA PROHLÁŠENÍ O SEZNÁMENÍ S VYMEZENÍM RIZIKOVÝCH SKUPIN A ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO ONEMOCNĚNÍ – najdete ve Složce pod Základní školou – FORMULÁŘE nebo budou připraveny před vstupem do školy . Pokud žák do rizikové skupiny patří, doporučujeme zákonným zástupcům tuto skutečnost zvážit a rozhodnout o umístění dítěte do základní školy s tímto vědomím
 • POKUD ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE TYTO DOKUMENTY NEPODEPÍŠE, NEBUDE ŽÁKOVI OSOBNÍ ÚČAST VE ŠKOLE UMOŽNĚNA (MŠMT)
 • distanční vzdělávání pro žáky, kteří do školy nenastoupí pokračuje
 • složení skupin, rozvrh vzdělávání, školní družiny, obědů, zájmových kroužků – popřípadě způsob jejich vyúčtování bude zveřejněn během příštího týdne, v souvislosti Zájmu o účast žáků ve škole