JEDNACÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY

ZŠ A MŠ DRUŽEC
KE KOSTELU 77, 273 62

Školská rada při Základní škole a mateřské škole Družec se na svém zasedání dne 7. 9. 2015 usnesla vydat následující jednací řád:

Článek 1

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a 168 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“)

Článek 2

Školská rada se schází ke svým zasedáním podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Termíny schůzí se stanoví s ohledem na působnost školské rady stanovené školským zákonem. Zasedání školské rady svolává předseda školské rady. První zasedání školské rady svolává ředitel školy.

Článek 3

Program jednání navrhuje předseda školské rady, v jeho nepřítomnosti jím pověřený člen školské rady jako předsedající. Vychází přitom z povinností uložených školské radě školským zákonem, z podnětů a návrhů ze zákona oprávněných osob, z podnětů a návrhů členů školské rady, příp. ředitele či zřizovatele školy.

Článek 4

Podklady pro jednání zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon. Zasedání jsou neveřejná, pokud školská rada hlasováním nerozhodne jinak. Přizvaní zástupci odborné veřejnosti ani ředitel školy nemají hlasovací právo. Program, podklady pro jednání školské rady, návrhy a připomínky musí být členům školské rady doručeny alespoň 7 dní před zasedáním školské rady v písemné formě nebo prostřednictvím elektronické pošty.

Článek 5

Školská rada jedná podle programu a plánu práce, který schválí na návrh svého předsedy nebo jím pověřeného člena školské rady. Vychází přitom z povinností uložených školské radě zákonem, z podnětů a návrhů členů školské rady, zákonných zástupců žáků, ředitelky nebo pracovníků školy a zřizovatele školy. V úvodu svého zasedání projedná školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů rady, popřípadě ředitelky školy, pokud je k zasedání školské rady přizvána. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady.

Článek 6

Školská rada je usnášeníschopná při přítomnosti nadpoloviční většiny. Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech svých členů při schvalování výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu včetně navrhování jeho změn a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka. V ostatních případech se usnáší školská rada většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Usnesení školské rady podepisuje předseda a další pověřený člen školské rady.

Článek 7

O průběhu jednání školské rady se pořizuje zápis, který podepisuje předseda nebo jím pověřený zástupce v době nepřítomnosti předsedy. Zápis obsahuje tyto náležitosti: den a místo zasedání, výčet přítomných členů školské rady, program zasedání, název projednávaných bodů, stručný obsah rozpravy k jednotlivým bodům jednání, přijaté závěry a usnesení včetně hlasování s uvedením, jak jednotliví členové školské rady hlasovali pro příslušné usnesení. Zápis je nutno pořídit do 14 dnů od jednání a v téže lhůtě se rozesílá všem členům školské rady klasickou nebo elektronickou formou, a zveřejní se na webových stránkách školy. O závěrech, přijatých na zasedání školské rady, je bez zbytečného odkladu předsedou školské rady písemně nebo elektronickou formou informován ředitel školy.

Článek 8

Nejméně jednou ročně školská rada informuje prostřednictvím webových stránek školy rodiče, pedagogické pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období. Součástí této informace jsou jednak výsledky a průběh schvalování dokumentů podle § 168 odst. 1 písmo b) až d) školského zákona, jednak v ní školská rada uvede, zda projednávala a vyjadřovala svůj názor k dokumentům uvedeným v § 168 odst. 1 písmo a),e), f),g) a h) školského zákona.

Článek 9

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu mohou být pouze písemné a podléhají schválení školskou radou.

Článek 10

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 7. 9. 2015.

V Družci 7. 9. 2015

Mgr. Hana Jelínková
předseda školské rady